அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் இரண்டு சக்கரம், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் திருமணம் தொடர்பான கடன் தொகைகள் அரசிடமிருந்து பெறும் முறை, அரசாணைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்கள் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, July 13, 2021

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் இரண்டு சக்கரம், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் திருமணம் தொடர்பான கடன் தொகைகள் அரசிடமிருந்து பெறும் முறை, அரசாணைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்கள் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் இரண்டு சக்கரம், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் திருமணம் தொடர்பான கடன் தொகைகள் அரசிடமிருந்து பெறும் முறை, அரசாணைகள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்கள்...


◆Finance [Salaries] Department G.O.Ms.No.27, Dated 20-01-2021...◆ Finance [Loans and Advances Cell] Department G.O.Ms.No.98, Dated 26-02-2021...◆FORM OF APPLICATION BY A GOVERNMENT SERVANT FOR AN ADVANCE FOR PURCHASE OF A MOTOR CAR / MOTOR CYCLE / SCOOTER / MOPED...◆RECOMMENDATION AND CERTIFICATE BY THE HEAD OF OFFICE◆ The Tamil Nadu Financial Code Vol – 1 –Loans and Advances – 289-371 (Pg – 12 -94)◆ TNFC- FORMS – 487-502 (Pg – 95-110)◆ TNFC-REGISTERS – 570-578 (Pg – 111-120)>>> Click here to Download Conveyance Advance Regarding G.O.s , Formats and TNFC Forms & Registers...
Post Top Ad