குரூப்4 வினாக்கள் பாடவாரியாக எவ்வாறு இடம்பெறும்? - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Saturday, January 23, 2021

குரூப்4 வினாக்கள் பாடவாரியாக எவ்வாறு இடம்பெறும்?

குரூப்4 வினாக்கள் பாடவாரியாக எவ்வாறு இடம்பெறும்?


குரூப்4 தேர்வில் கடந்த ஆண்டுகளில் வினாக்கள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதை இங்கே காணலாம்.


Topic.                 2014.  2016.  2018.  2019

History.                 15.       13.      16.        16

Economics.             4.         8.        9.          6

Polity.                      16.       10.       8.          3

Geo.                         10.         4.       6.          8

Physics.                     4.                   4.          4

Chemistry.                 6.         All     3.          3

Botany.                       4.         15     2.          3

Zoology.                     5.                    6.         6

Schemes&

Important dates.                   2.       3.            6

Maths.                        25.      25.      25.         25

Current affairs.          11.       23.     18.         10

Tamil - English.         100.     100.    100.     100

Post Top Ad