12 - இயற்பியல் - அலகு 4. மின்காந்தத் தூண்டலும், மாறுதிசை மின்னோட்டமும் - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, January 10, 2021

12 - இயற்பியல் - அலகு 4. மின்காந்தத் தூண்டலும், மாறுதிசை மின்னோட்டமும்

Post Top Ad